Komornik sądowy

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym

Komornik podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa.

(art. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

TOMASZ GÓRA, Kancelaria nr II w Zamościu

jest właściwy do prowadzenia egzekucji na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Zamościu. 

W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 10 ust. 1 w/w ustawy. – KOMORNIK NIE MOŻE PRZYJMOWAĆ SPRAW Z WYBORU WIERZYCIELA.

Warunkiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest złożenie przez wierzyciela odpowiedniego wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

Strona ma charakter informacyjny.

Skip to content