Strona główna

 Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

 Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego przy, przy którym działa.

(art. 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji)

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu TOMASZ GÓRA jest właściwy do prowadzenia egzekucji na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Zamościu. 

 

Na pisemny wniosek wierzyciela komornik może prowadzić egzekucję na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (za wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości), jeżeli w zakresie prowadzonych przez tego komornika egzekucji zaległość nie przekracza 6 miesięcy (art. 8 ust. 5-8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji).

 

 

 

Warunkiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest złożenie przez wierzyciela odpowiedniego wniosku egzekucyjnego wraz zoryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.